عشق استعدادها را بارور می کند

1397-05-23

عشق سالم مغز را از نو سازماندهی می کند و سلامتی هوش و شادی و نشاط مان را افزایش می دهد اگر مدار عشق در مغز شروع به فعالیت کند برای ترس سخت است که همزمان با او فعالیت کند. وقتی در راستای عشق الهی حرکت می کنیم می توانیم عشق بورزیم و این عشق استعدادهای ما را بارور کند.

حیرت انگیز نیست این که به ما فرصت داده شده تا با استفاده از عشق استعدادهایمان را بسازیم؟!!

مطالعات نشان می دهد اگر بر پایه ی عشق  و محبت به دیگران عمل کنیم حجم بزرگی از افکار سمی از ذهنمان زدوده می شود.  مغز ماده ای شیمیایی به نام اوکسی توسین آزاد می کند که به زبان ساده خوشه های فکری سمی را ذوب می کند. این ماده وقتی به چیزهای دلخواه نزدیک می شویم، وقتی با دیگران دوست می شویم، زمانی که با دیگران ارتباط برقرار می کنیم و زمانی که به آنها اعتماد می کنیم هم ترشح می شود. این عشق است که ترس را محو می کند و استعدادها را نمایان خواهد کرد.

خلقت و طراحی ما برای داشتن عشق سمی نبوده است عشقی که سمی است و از حالت طبیعی خارج شده است به ترس تبدیل می شود و این ترس استعدادها را کور می کند!

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.