برگزاری دوره های خلاقیت و ایده پردازی برای مدیران

1397-05-17

این طرح با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران ایران وابسته به نهاد ریاست جمهوری و اداره کل آموزش  متوسطه وزارت آموزش و پرورش اجرا می شود .

هدف از این طرح در وهله اول ایجاد و پرورش تفکر خلاق و واگرا در مربیان است که به واسطه آن بتوانند این تفکر را به دانش آموزان انتقال دهند.

در چارچوب تعریف شده برای اجرای این طرح خلاقیت، کارآفرینی و شناسایی استعدادهاست و تا شخص معلم و مربی مهارت کافی را در این زمینه کسب نکند قادر نخواهد بود استعداد دانش آموزان را شناسایی و بارور سازد.

همه دانش آموزان دارای استعداد هستند بنابراین پژوهشرا می تواند جایگزین مناسبی برای مراکز استعدادهای درخشان که گزینشی عمل می کنند ، باشد.

دوره آموزش خلاقیت ، تغییر در نگرش و تحول در روش های آموزشی و تربیتی است این تغییر لزوما بدین معنی نیست که روش های قدیمی ناکارآمد است بلکه در کنار روش های گذشته ، سبک های جدید و تازه ای را نیز باید خلق کنیم.

معلم و آموزگار می بایست به دانش آموز خود یاد دهد که از طرق مختلف به مسایل بنگرد تا دانش آموز از زوایای مختلف به حل مسایل بپردازد و در مرحله بعدی مربی ، نقش هدایتگر را ایفا کند که لازم است دست دانش آموز را بگیرد و با هدایت صحیح به نتیجه مطلوب برسد.

در راستای جهت دهی خلاقیت و ایده پردازی و تبدیل ایده به عمل و در نهایت ثبت ابداعات و اختراعات 1500 نفر در سراسر کشور دوره خلاقیت و ایده پردازی را می گذرانند و 1500 نفر دیگر نیز دوره کار آفرینی را در دوره های 16ساعته آموزش می بینند.

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.