حضور خانم فاطمه صبری کارشناس خلاقیت در برنامه به خانه برمیگردیم22آذر97

خانم فاطمه صبری کارشناس خلاقیت در کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب

حضور خانم دکتر افشم کارشناس خلاقیت در برنامه به خانه برمیگردیم15آذر97 http://roshaac.ir

حضور خانم فاطمه صبری کارشناس خلاقیت در برنامه به خانه برمیگردیم8آذر97