رونمایی از نرم افزار کدنویسی به زبان مادری سیمرغ در مقابل وزیر ارتباطات، مهندس آذری جهرمی در دانشگاه صنعتی شریف توسط مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

رونمایی از نرم افزار کدنویسی به زبان مادری سیمرغ در مقابل وزیر ارتباطات، مهندس آذری جهرمی در دانشگاه صنعتی شریف توسط مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

رونمایی از نرم افزار کدنویسی به زبان مادری سیمرغ در مقابل وزیر ارتباطات، مهندس آذری جهرمی در دانشگاه صنعتی شریف توسط مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نوجوانان روشایی در حال تمرین برای رونمایی از نرم افزار کدنویسی به زبان مادری سیمرغ در مقابل وزیر ارتباطات، مهندس آذری جهرمی

معرفی برج میلاد و مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا در روشاگردی برج میلاد

روشاگردی در برج میلاد، غرفه ایستگاه آتش نشانی برای آتشنشانان آینده